Högkänslighet & Tester

Är du högkänslig?

Den amerikanska forskaren och psykologen Elaine Aron har tagit fram ett självtest som du kan göra för att se om du tillhör gruppen högkänsliga. Det ursprungliga testet finns i Elaine Arons bok The Highly Sensitive Person och publiceras här i svensk översättning med tillstånd av Kensington Publishing Corp. Alla rättigheter reserverade. Elaine Arons självtest är en något förenklad version av hennes ”27-item SPS scale” (HSP-skala) , som används i forskningssammanhang för att avgöra i vilken mån en individ är högkänslig eller ej.

Här kan du testa om du är högkänslig

Är du sensationssökande?

70 % av alla högkänsliga är socialt introverta medan 30 % är socialt extroverta. Drygt 30 % av alla högkänsliga (oavsett om de är introverta eller extroverta) är födda med ytterligare ett temperamentsdrag som kallas sensationssökande (Sensation Seeking).
För vidare läsning:

I själva verket handlar det mer om att söka nya upplevelser (Novelty Seeking) än om att få adrenalinkickar och ta höga risker. Allt begär efter någonting nytt kommer alltid att stå i relation till hur mycket man är villig att riskera. Högkänsliga personer kan ta risker, men då är dessa i regel högst välkalkylerade och chansen att vinna är hög. Sensationssökarens värsta fiende är att bli uttråkad! 

Här kan du testa om du är sensationssökande


Vad är högkänslighet?
Högkänslighet är ett temperamentsdrag som finns i generna hos cirka 20 % av alla människor (jämt fördelat mellan pojkar och flickor) och de flesta djurarter. Högkänsligheten är en del av din identitet, ditt sätt att fungera. Den är en strategi inom evolutionen som går ut på att först överväga (process) och sedan agera. Det kallas pause & check. Den motsatta strategin, som är vanligare, går ut på att agera snabbt för att hinna först ... och att sedan tänka efter. När du som högkänslig står inför en ny situation stannar du upp en stund för att på ett djupare sätt bearbeta sinnesintryck från omgivningen. Din hjärna är programmerad att notera subtila ting, småsaker, sådant som andra inte lägger märke till. Du anar faror och inser konsekvenserna av ett handlande innan andra gör det (vilket kan göra dig mycket försiktig). Dessutom är du extra mottaglig, både för din fysiska och din emotionella miljö. När du bearbetar yttre stimuli och reagerar på dem (genom kroppssignaler och kanske intensiva känslor) blir du lätt överstimulerad (det kan bero på för många stimuli) och kanske överbelastad (för många tankar att hantera på en och samma gång). Det är då som du behöver få en lugn stund för dig själv, gärna i ett tyst mörkt rum.